NOVINKY

arr3Deset příznaků nedostatku železa v krviDeset příznaků nedostatku železa v krvi Železo je pro lidský organismus nepostradatelný prvek. Je... arr3Mořská terapie Sea PlasmaMOŘSKÁ PLASMA PODLE PROTOKOLU RENÉHO QUINTONA: BUNĚČNÁ REGENERACE Autor: Francisco Javier Coll,... arr3Frekvence dle Dr. Clarkové  Frekvence dle Dr. Clarkové   Frekvence jsou uvedené v Hz ! příklad:... arr3Muž z Ústí vyloučil dvoumetrovou tasemnici: Epidemie pokračuje!http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/200238/muz-z-usti-vyloucil-dvoumetrovou-tasemnici-epidemi...

KONTAKTY

Zapper-Club.s.r.o.
Anny Letenské 16 Praha 2 12000
tel: +420 734 188 668
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 750 Kč
naše cena 1 150 Kč

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 82% Strašně moc 9% Nemnoho 4% Vůbec 4%

ČLÁNKY ZE SVĚTA » WOBE-MUCOS (onko)

 

WOBE-MUCOS

nakupujte ZDE

(originál)

„enzymová atomovka“

Rozpouští nádory a štěpí metastáze.

WOBE-MUCOS jako modulátor biologické odpovědi v nádorovém procesu

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE / 14. 12. 1998 / STRANA 20 / MEDICÍNA 11 / V

Jako modulátory biologické odpovědi (v anglosaské literatuře jako „biology response modifiers“ – BRM) jsou označovány látky, které využívají a potencují imunitní systém hostitele k protinádorovému působení. Ideální BRM by měl stimulovat makroorganismus k eliminaci nádorového procesu a nebo působit na nádorovou buňku tak, aby byla vnímavější k procesům vedoucím k její destrukci. Kombinace těchto efektů, která vede k potlačení rozvoje nádorového procesu, byla zaznamenána i u enzymového léčebného přípravku WOBE-MUGOS.

WOBE-MUGOS v experimentální onkologii

Pozitivní vliv na rozvoj nádorového procesu po zařazení proteináz do terapeutického schématu byl zaznamenán již v minulosti. Např. Taussig a Batkin (1988) dosáhli pozitivní výsledky v experimentech s karcinosarkomem V2 a Brown-Rearceho karcinomem králíků, Walkerovým karcinomem a Yoshidovým sarkomem potkanů a Lewisovým plicním karcinomem myší.
V uplynulých letech byly i v České republice provedeny pokusy s ovlivněním nádorového procesu Wobe-Mugosem na modelech 3 zvířecích malignit: B16 melanomu myší, Lewisově plicním karcinomu myší a spontánní lymfoblastické leukémii potkanů kmene SD/Ipcv (Wald 1998).

V prvním pokusu byly 20 inbredním myším kmene C57Bl16 intradermálně aplikovány buňky myšího melanomu B16.

Rostoucí primární tumory byly odstraněny 10. den po inokulaci. Na základě předchozích pokusů bylo totiž zjištěno, že při tomto postupu v následujících 3 týdnech zahubí 100 % myší metastatický proces. V den odstranění primárních tumorů byla zvířata rozdělena do dvou skupin. Skupina enzymová dostávala Wobe-Mugos (2x 45 mg/ /kg/den), skupina kontrolní dostávala 2x denně stejný objem fyziologického roztoku. Doba aplikace trvala do uhynutí myši nebo maximálně 100 dní. Všechna zvířata byla pitvána, a orgány, ve kterých byly nalezeny metastázy, byly histologicky vyšetřeny; původ metastáz byl imunohistochemicky ověřen.

V kontrolní skupině všechny myši v průběhu 30 dnů uhynuly, zatímco ve skupině enzymové 30% myší přežívalo až do ukončení pokusu, kdy byly utraceny. U těchto zvířat pitva neprokázala žádné metastázy. Průměrná doba přežití v kontrolní skupině byla 24 dní, v enzymové skupině byla prodloužena na 38 dní. Navíc v kontrolní skupině bylo metastazování časnější a rozsah metastáz byl mnohem větší než ve skupině enzymové.

Tento pokus byl později opakován podle stejné metodiky na skupině 140 myší se stejným výsledkem.

Druhý experiment byl zaměřen na Lewisův plicní karcinom. Buňky tohoto karcinomu byly myším (kmen C57Bl16) inokulovány subkutánně a primární nádory byly odstraněny 12. den po inokulaci. V pokusu byly vytvořeny čtyři skupiny zvířat. Kontrolní skupina dostávala pouze fyziologický roztok. Skupina A začala dostávat Wobe-Mugos bezprostředně po odstranění primárního tumoru. U skupiny B bylo podávání Wobe-Mugosu zahájeno 6 dní před odstraněním primárního tumoru. Myším skupiny C byly enzymy aplikovány již ode dne inokulace nádorových buněk. Terapie trvala až do uhynutí zvířat nebo maximálně 100 dní.

V kontrolní skupině K byla průměrná doba přežití pouze 14,3 dne. 9 zvířat (90 %) zahynulo na generalizaci nádorového procesu. Ve skupině A uhynuly pouze 4 myši (40 %), z toho jen 3 v důsledku metastatického procesu. Průměrná doba přežití byla 68,7 dne. 6 myší (60 %) bylo usmrceno na konci pokusu a při pitvě nebyly nalezeny žádné metastázy.Ve skupině B uhynula pouze 1 myš (10 %) 15. den pokusu. 9 myší (90 %) bylo usmrceno na konci pokusu a všechna zvířata byla prosta metastáz. Ve skupině C přežily všechny myši (100 %) až do konce. Při pitvě nebyl ani u jednoho zvířete zaznamenán metastatický proces.

V dalším experimentu byl zkoumán vliv systémové enzymoterapie na rozvoj spontánní lymfoblastické leukémie u potkanů kmene SD/Ipcv. Leukémie se objevuje u 37 % jedinců tohoto kmene v průběhu prvního roku života. Do pokusu bylo zařazeno celkem 12 zvířat po objevení prvních typických blastických forem lymfocytů v periferii. Polovina potkanů (skupina enzymová) byla léčena Wobe-Mugosem (2x 45 mg/kg/den), druhá polovina (skupina kontrolní) dostávala pouze FR ve stejném objemu. V enzymové skupině měla zvířata signifikantně nižší počty blastů v periferní krvi v průběhu rozvoje onemocnění. Průměrná doba přežití byla ve skupině enzymové 150 + 45,62 dní a ve skupině kontrolní 43, 8 + 24,52 dní. Polovina potkanů enzymové skupiny přežila do konce pokusu (366 dní) a byla usmrcena. U dvou z těchto zvířat nebyly nalezeny při ukončení pokusu žádné blasty v periferní krvi. Zvířata ve skupině léčené WobeMugosem navíc měla stabilní hmotnost proti kontrolní skupině, kde v terminálním stádiu choroby hmotnost zvířat klesala.

Teoretické práce

Uvedené experimentální práce dokládají jednoznačný antimetastatický a antiproliferační efekt proteináz u zvířecích modelů. V poslední době již existuje i řada teoretických prací které tyto experimentální výsledky vysvětují.

Desserová (1990, 1993) prokázala, že jednotlivé i kombinované proteinázy zvyšují v mononukleárech produkci TNF-α, IL-1 a IL-6 in vitroi ex vivo. V dalších experimentech (Závadová, 1995, 1997) proteinázy také zvyšovaly produkci kyslíkových radiálů a cytotoxickou aktivitu neutrofilních leukocytů. Wobe-Mugos zvyšoval také cytotoxickou aktivitu makrofágů získaných z maligních výpotků od pacientů s karcinomy plic, prsu a ovarií.

Proteinázy obsažené v preparátu WobeMugos snižují i denzitu CD44 na nádorových buňkách. Různé varianty CD44 jsou zopovědné za propagaci buněk do stromatu a zejména za jejich interakci s jejími přirozenými ligandy v postkapilárním řečiští cílových orgánů. Snížením hustoty CD44 na povrchu nádorových buněk se snižuje i pravděpodobnost zachycení nádorových buněk v periferii a vznik vzdálené metastázy. Jednotlivé proteinázy obsažené v přípravku Wobe-Mugos snižují denzitu CD44 na lidských leukemických buňkách Molt 4/8, melanomových buňkách SK-Mel 28,

SMMU-2, lymfomu linie U 937 a buňkách karcinomu prsu. Významným mechanismem zásahu proteináz je i zvýšená clearence patologických hladin cytokinů paralelní vazbou na α2-makroglobulin. α2-makroglobulin je totiž nespecifickým nosičem pro nejrůznější cytokiny (TNF-α, TGF-β, interleukiny aj.), ale současně i pro LDL lipoproteiny a proteinázy. Proteinázy ovšem jako jediné ovlivňují obrat α2-makroglobulinu v krevním oběhu, protože pouze jejich vazbou dochází k takovým konformačním změnám, které obnaží na α2-makroglobulinu vazebná místa pro receptory na fagocytech a umožní rychlou clearance cytokinů v komplexu.

Wobe-Mugos se tedy významně podílí na zvýšení protinádorové aktivity organismu a zároveň antiproliferačně působí na nádorovou buňku i autokrinní cytokinovou síť.

Klinické výsledky

Ačkoliv byl popsán pozitivní vliv Wobe-Mugosu na různé typy nádorového procesu, v následující stati bude věnován prostor zejména vlivu na karcinom prsu u žen a mnohočetný myelom, neboť u těchto malignit je tento efekt nejlépe doložen pomocí retrolektivních studií. Podstatou těchto studií je zpětné porovnání rozsáhlých, přesně definovaných skupin pacientů pomocí velmi náročných kritérií. Takto hodnocené výchozí skupiny jsou srovnatelné a výsledky velmi snadno interpretovatelné.

Prosté retrospektivní studie podmínky srovnatelnosti výchozích skupin nesplňovaly beze zbytku. Výsledky získané pomocí retrolektivních studií jsou naopak stejně hodnotné jako výsledky studií prospektivních.

Karcinom prsu

Celkové účinky Wobe-Mugosu jako součást komplexní léčby u pacientek s karcinomem prsu hodnotil v roce 1998 Hanish v multicentrické, retrolektivní, kohortivní studii s paralelními skupinami. Celkově bylo hodnocena skupina 2339 pacientek, ze které byly postupně selektovány srovnatelné podskupiny tak, aby odpovídaly přísným vstupním kritériím pro statistické zhodnocení. Byl sledován vliv WobeMugosu na vedlejší účinky komplexní onkologické léčby a interakce s jinými léčivy, způsob i doba léčby. Statisticky byla stanovena časová funkce přežívání pacientek, generalizace a recidivy primárních nádorů (podle Kaplan-Meiera).

Při srovnání skupiny pacientek se základní onkologickou léčbou (chirurgický zákrok, radioterapie, chemoterapie) se skupinou pacientek se stejnou základní onkologickou léčbou doplněnou Wobe-Mugosem byly zjištěny tyto rozdíly: WobeMugos měl proti kontrole velmi pozitivní vliv na celou řadu průvodních znaků základního onemocnění a velmi podstatně byla redukována četnost a závažnost většiny nežádoucích vedlejších účinků standardní léčby. Explorativní výsledky trendu prokázaly ve skupině s Wobe-Mugosem signifikantně nižší počet recidiv základního onemocnění stejně jako případů metastatického rozsevu u stádií IIA/IIB podle UICC.

Na základě statistických trendů autoři předpokládají i signifikantní prodloužení přežívání ve skupině léčené Wobe-Mugosem.

Mnohočetný myelom

Pomocí retrolektivní studie byl vyhodnocen soubor pacientů s mnohočetným myelomem. Byla provedena retrolektivní kohortní analýza dat všech pacientů s mnohočetným myelomem diagnostikovaných a léčených na Klinice hematologie LF v Bratislavě od ledna 85 do července 97 (Hanish, 1998). Byl zkoumán efekt WobeMugosu na dobu přežití pacientů a jeho snášenlivost. Do studie byli zařazeni pacienti ve stádiích I-III (podle Durie a Salmona), kteří byli léčeni optimalizovanou chemoterapií. Dále byli rozděleni do dvou skupin: skupina léčená pouze chemoterapií a skupina léčená chemoterapií a nejméně 6 měsíců Wobe-Mugosem. Pro pacienty s nižším rizikem a pro stádia IB, IIA byl použit protokol VMPC (vincristin, Alkeran, cyklofosfamid, prednison), při vyšším riziku a stádiích IIB, III protokol MOCCA (metylprednisolon, vincristin, cyklofosfamid, CCNU, Alkeran). Vzácně, hlavně u případů rezistentních na léčbu a po relapsu, byli pacienti léčeni podle protokolu VAD (vinkristin, adriamycin, dexametason). Navíc všichni pacienti od stádia IIA dostávali také bifosfonáty a/nebo vitamin D. Wobe-Mugos dostávali pacienti v příslušné skupině v dávce 3×2 tablety denně v prvním roce léčby. Dávka byla obvykle redukována na 3×1 tabletu od druhého roku léčby.

Vstupní data byla shromážděna od 333 pacientů. Z nich 265 splňovalo kritéria pro zařazení do studie (chemoterapie 99, chemoterapie + Wobe-Mugos 166, 68 pacientů léčených pouze Wobe-Mugosem bylo z analýzy vyřazeno). Pacienti v jednotlivých skupinách byli srovnatelní podle demografických dat a prognostických faktorů. Jako cílové kritérium účinnosti WobeMugosu byla stanovena hodnota funkce doby přežití podle Kaplan-Meiera (estimated value of survival time function) a medián doby přežití. Jako sekundární kritéria byly hodnoceny tyto parametry: primární odpověď na léčbu, trvání primární odpovědi, response rate a snášenlivost léčby (výskyt nežádoucích účinků). Data byla monitorována, auditována a analyzována s použitím deskriptivních, univariačních a multivariačních metod v souladu s protokolem studie.

U pacientů stádia III, léčených pouze chemoterapií, byl medián přežití pouze 47 měsíců, zatímco ve skupině chemoterapie s Wobe-Mugosem bylo přežití prodlouženo na 83 měsíců. Rozdíl mezi oběma hodnotami je vysoce signifikantní. Ve stádiu IIIA byl ve skupině Wobe-Mugos medián přežití prodloužen z 49 na 88 měsíců; ve stádiu IIIB z 37 na 66 měsíců.

K hodnocení doby přežití byl použit Coxův regresní model proporcionálního rizika. Bylo zjištěno, že zařazením WobeMugosu do léčebného schématu bylo dosaženo velmi signifikantního prodloužení přežívání při sumárním hodnocení všech stádií s výraznou akcentací ve stádiu III. V této skupině přežívání záviselo pouze na stádiu choroby a zařazení nebo nezařazení Wobe-Mugosu do léčebného schématu. Statisticky stanovené riziko úmrtí klesá ve skupině Wobe-Mugosu o 50-60 % hodnot skupiny bez Wobe-Mugosu. Wobe-Mugos byl velmi dobře tolerován s minimem lehkých nežádoucích účinků.

Články:

Enzymy a protinádorová léčba

Začátkem letošního roku byla v ústavu pro lékařskou statistiku IFAG ve švýcarské Basileji ukončena rozsáhlá studie. Zabývala se otázkou, zda a do jaké míry pomáhá hlavní lék systémové enzymoterapie pro oblast onkologie WOBE-MUGOS v rámci komplexní léčby nádorových onemocnění. Autoři vyhodnotili pomocí moderní, tzv. retrolektivní metody výsledky léčby 3941 pacientů ve 430 centrech převážně na území Německa. Podstatou této metody je zpětné porovnání rozsáhlých, přesně definovaných skupin pacientů pomocí velmi náročných kritérií. Takto získané výsledky jsou zcela objektivní a mají vysokou vypovídací hodnotu. Studie švýcarského ústavu IFAG se zaměřila na 3 nádorová onemocnění:

Nádor prsu

Celkově bylo hodnoceno 2339 pacientek. Autoři srovnávali 2 skupiny: jednu se základní onkologickou léčbou (chirurgický zákrok, ozařování, chemoterapie) s druhou skupinou nemocných, které byl k základní léčbě navíc podáván WOBE-MUGOS. WOBE-MUGOS měl velmi pozitivní vliv na celou řadu projevů základního onemocnění a podstatně snížil četnost a závažnost většiny nežádoucích vedlejších účinků ozařování a chemoterapie. Ve skupině léčené navíc WOBE-MUGOSem rovněž významně poklesl počet recidiv nádorového onemocnění i vzniku metastáz. Na základě statistických trendů v této skupině autoři předpokládají také významné prodloužení života pacientek.

Nádor tlustého střeva a konečníku

Bylo hodnoceno celkem 1242 pacientů. Polovina z nich byla léčena radioterapií a chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Pacienti v druhé skupině podstatně lépe snášeli základní léčbu: jako velmi dobrou ji hodnotilo téměř 70% pacientů proti 35% pacientů ve skupině, které WOBE-MUGOS nebyl podáván. Nežádoucí účinky chemoterapie byly ve skupině pacientů s WOBEMUGOSem sníženy o polovinu a nežádoucí účinky ozařování dokonce o 3/4. Došlo ke zlepšení celkové kvality života pacientů. WOBE-MUGOS omezoval zejména pocity nevolnosti, zvracení, zácpu, bolesti hlavy, únavu a snižoval záněty sliznic. úmrtnost se ve sledovaném období snížila a průměrná délka života se prodloužila o 3 a půl roku.

Mnohočetný myelom

Jde o zhoubné nádorové onemocnění krvetvorby v kostní dřeni. Do studie bylo zařazeno 265 nemocných. Polovina byla léčena chemoterapií, druhá polovina dostávala navíc WOBE-MUGOS. Ve skupině léčené enzymy pacienti přežívali až dvakrát déle než ve skupině bez enzymoterapie. WOBE-MUGOS byl snášen velmi dobře s minimem lehkých nežádoucích účinků.

"Nejvíce onkologických pacientů máme s onemocněním prsní žlázy a nádory gynekologického původu u žen, u mužů je to rakovina plic. Na radu, zda by jim nepomohly enzymové léky, se však ptají i pacienti s nádory centrálního nervového systému, žaludku, tlustého střeva, slinivky břišní i ledvin, močového měchýře anebo prostaty.

 

"Když se mě nemocní ptají, kdy mají začít enzymy brát, tak jim odpovídám ,včera". To proto, že sem jen výjimečně chodí lidé bezprostředně poté, co byl u nich zjištěn nádor, anebo před operací. Většina pacientů se o enzymoterapii dozví náhodně a hledá v ní pomoc, až když se jejich stav, přestože dostávají tradiční léčbu, nezlepšuje."

Počet konzultací dle onemocnění za období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1998

 

Enzymy v léčbě nádorových onemocnění nenahrazují osvědčené lékařské postupy, ale významně je doplňují. U všech nemocných se zhoubným nádorem je důležitá komplexní léčba na prvním místě, pokud to nádor umožňuje, ho chirurgicky odstranit, a poté pokračovat s následnou chemoterapií nebo ozařováním, případně s kombinací obou těchto postupů. Použití enzymů výrazně snižuje nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie i ozařování, jako je nevolnost, zvracení, bolesti, otoky a celková únava. To umožňuje, aby byla radio- a chemoterapie provedena v plném rozsahu.

"Systémová enzymoterapie je v každé fázi nádorové choroby přínosem pro nemocného. Všechny zkušenosti s WOBE-MUGOSem, které jsou k dispozici, ukazují, že celkový stav nemocných nezávisle na typu zhoubného nádoru se zřetelně zlepšuje. Tento lék zvyšuje účinnost primární onkologické léčby, zmírňuje nepříznivé vedlejší účinky radio- a chemoterapie a omezuje proces metastazování. Proto ho používáme nejen u primárních nádorů, ale i u metastáz. Doporučuji ho také v pokročilých stadiích, protože zlepšuje celkový stav a kvalitu života nemocného. Zpočátku bylo obtížné prosadit enzymoterapii jako další součást komplexní onkologické léčby. Teď už se na něj ale obrací také řada onkologů s dotazem, jak mají léčit enzymovými preparáty, a stále více z nich získává i vlastní zkušenosti. Enzymoterapie se přitom osvědčuje nejen v komplexní léčbě nádorového onemocnění, ale i při některých nežádoucích průvodních projevech. Častou komplikací nádoru prsu bývá např. mízní otok lymfedém, který vzniká na horní končetině narušením průtoku mízy po operaci. Wobenzym je zde vlastně jediným skutečně účinným lékem v prevenci i terapii.

Liga proti rakovině radí

Onkologičtí pacienti s dotazem o vhodnosti podávání enzymů u nádorových onemocnění. Vzhledem k tomu, že detailně znám jak výsledky experimentálních studií, tak i práce o doplňkové léčbě enzymy švýcarského ústavu IFAG, mohu podávání enzymů jako doplňkovou léčbu doporučit. Ženám, které onemocněly nádorem prsu, po ukončení chirurgické léčby a radioterapie nebo chemoterapie podávání enzymů v průměru prodlužuje život. Ovšem enzymoterapie závisí i na ekonomických podmínkách postiženého, neboť léčbu si většinou hradí sám."

 

Výpověď pacientky z České Lípy

"Sama jsem onkologickou pacientkou již několik let. Podrobila jsem se chirurgickému zákroku kvůli nádorovému onemocnění, byla jsem ozařována a dostávala jsem vysokodávkované chemoterapeutikum. Můj imunitní systém byl tedy velmi oslaben. Můj lékař mě upozornil na možnost enzymové terapie a především na lék Wobenzym.

Zpočátku jsem reagovala dosti nedůvěřivě, avšak začala jsem shánět více informací o této doplňkové protinádorové terapii. Wobenzym teď užívám denně spolu s vitamíny. Pozoruji menší únavu a v době chřipkové epidemie jsem bez rýmy a teplot. Nedávno jsem se podrobila operaci křečových žil. Jsem tři týdny po operaci a značné hematomy rychleji ustupují, nohy tolik nebolí a neotékají. Cítím se prostě fit."

Enzymy byly využívány k lokální léčbě už od starověku, aniž by ovšem tehdy lidé věděli, že to, co zejména v tropickém ovoci léčí, jsou právě enzymy. Od padesátých let minulého století se začal prof. Max Wolf v USA systematicky věnovat výzkumu enzymů pro léčebné účely a položil základy nové léčebné metody - systémové enzymoterapie. Německý vědec a podnikatel dr. Karl Ransberger, spolupracovník a přítel prof. Maxe Wolfa, poté zahájil ve firmě MUCOS Pharma GmbH průmyslovou výrobu léků systémové enzymoterapie – jako první byl v SRN už v roce 1966 zaregistrován lék Wobenzym.

 

Karl Ransberger a Max Wolf

 

Z čeho se enzymy získávají?

 

Papain se získává z plodů papáje, bromelain z ananasu. Enzymy trypsin, chymotrypsin a enzymová směs pankreatin jsou získávány z pankreatů mladých jatečních zvířat. Amyláza a lipáza jsou mikrobiálního původu (Aspergillus oryzae).

Enzymy jsou složité látky bílkovinné povahy. V buňkách lidského těla vznikají z aminokyselin, které organizmus získává trávením bílkovin obsažených v potravě. Enzymy urychlují a řídí všechny biochemické děje v organizmu. Proto se jim také říká biokatalyzátory. V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. Bez enzymů by stejné reakce trvaly stovky let.
Enzym plní pouze jeden speciální úkol, na který je naprogramován. Každý enzym se jako klíč do zámku hodí jen k určité látce (substrátu), a tu mění jen určitým způsobem. V organizmu pak ohromné počty enzymů fungují jako dokonale sehraný orchestr, čímž jsou zajištěny nesmírně složité životní mechanizmy a pochody.
Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.

Směs trypsinu, chymotrypsinu a papainu snižuje tvorbu metastáz a prodlužuje dobu přežívání u C57Bl6 nemocného se syngenním melanomem B16

Účelem předkládané studie bylo zjistit účinek směsi proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin a papain) na metastatický model syngenního melanomu B16 u C57Bl6 myší.
140 zvířatům bylo intrakutánně inokulováno stejné množství melanomových buněk a po 10 dnech byly rostoucí nádory exstirpovány.
Myši byly rozděleny do dvou kontrolních a dvou pokusných skupin. Kontrolní myši dostávaly fyziologický roztok rektálně 2x denně – aplikace byla zahájena 24 hod. po inokulaci buněk melanomu (C1) nebo těsně po exstirpaci primárního tumoru (C2) a pokračovala až do konce experimentu (100 dní).
“Léčeným” zvířatům byla rektálně podávána směs enzymů (0.2 mg trypsinu, 0.2 mg chymotrypsinu a 0.5 mg papainu – poměr odpovídající složení preparátu Wobe-Mugos E), dvakrát denně – aplikace byla zahájena 24 hod. po inokulaci (E1) nebo po exstirpaci nádoru (E2), a trvala rovněž až do konce pokusu.
Byla hodnocena velikost nádorů při exstirpaci a dále bylo sledováno přežívání myší a metastázování nádoru v průběhu celého experimentu. Průtokovou cytometrií byla vyšetřena exprese adhezních molekul CD44, CD54 a CD106 na nádorových buňkách z plicních metastáz sledovaných skupin základního experimentu (C1, C2, E1 a E2) a navíc u skupin C3 a E3, kde byly melanomové buňky transplantovány do dutiny břišní a zvířata byla léčena stejně jako výše uvedené skupiny C a E po 7 dní.
Podávání proteolytických enzymů inhibovalo růst primárních nádorů. Nejmenší průměrná velikost tumoru byla ve skupině E1 (statisticky významný rozdíl oproti ostatním skupinám (P< 0,00001), dokonce u 36% jedinců této skupiny tumor po inokulaci nádorových buněk vůbec nenarostl. Průměrná doba přežití (počet dnů) byla delší u zvířat léčených enzymy: E1 72,06 oproti C1 27,25 (P< 0,01), E2 54,92 oproti C2 28,65 (P< 0,01). 46% jedinců skupiny E1 a 30% skupiny E2 přežilo až do konce pokusu (100 dní) oproti zvířatům obou skupin C, která všechna uhynula v průběhu experimentu. Ve skupinách léčených enzymy byl významně nižší počet lokálních recidiv tumorů s metastázami do regionálních uzlin i výskyt vzdálených metastáz byl výrazně omezen. Generalizace tumoru a následná kachexie byly příčinou úhynu 46 % zvířat skupiny E1 a 68 % skupiny E2. Oproti tomu ve skupině C1 a C2 uhynulo na kachexii způsobenou generalizací 100 % a 95 % jedinců. Tomu odpovídá snížení exprese adhezních molekul CD44 a CD54 na nádorových buňkách z ascitu zvířat léčených enzymy (E3). Tyto výsledky ukazují, že podávání směsi trypsinu, chymotrypsinu a papainu potlačuje růst transplantovaného syngenního melanomu B16 a omezuje jeho metastatickou aktivitu.